Menu

E-loopfietsverhuur voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. fiets: de Lopifit fiets(en) en/of de elektrische fiets(en) van Verhuur E-loopfiets inclusief de accessoire(s) en toebehoren die worden gehuurd zoals vermeld in de huurovereenkomst;

b. huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

c. verhuurder: In de Hei E-loopfietsen;

d. consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

e. schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van: beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de fiets, of van toebehoren (zoals een sleutel), of van fietsonderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de fiets en het derven van huurinkomsten;

f. berijder: de feitelijk bestuurder van de fiets; schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

g. contactgegevens:
In de Hei E-loopfietsen
Jos en Lilian van Vijfeijken
Schaapsdijk 6
5738 RR MARIAHOUT
Tel: 06-40205065
Website: www.indehei.nl
E-mail : info@indehei.nl

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van fietsen tussen verhuurder en huurder.

Artikel 2: Het aanbod

1.Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet.

2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid van een fiets. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden. Het aanbod kan direct na uitbrengen worden aanvaard.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van: – de fiets; – de huurtermijn; – de huursom; – de wijze van betalen; – de mogelijk bijkomende kosten; – de hoogte van het eigen risico, of dit eigen risico kan worden afgekocht of niet – de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. Deze waarborgsom bedraagt maximaal €50,- per fiets en kan contant of op een andere wijze worden betaald; – het feit dat aanvaarding van het aanbod niet vrijblijvend is.

4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het bedrijf te bereiken is.

5. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze mee te geven bij het aanbod, dan worden de algemene voorwaarden in principe bij het sluiten van de overeenkomst meegegeven, maar bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze later.

Artikel 3: De overeenkomst

1.De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de afspraak wel staan.

2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.

Artikel 4: Geen bedenktermijn van toepassing

Partijen stellen hier vast dat de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen voor consumenten niet van toepassing is, nu hier sprake is van vrijetijdsbesteding en in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien, zoals bepaald in artikel 6:230q BW. Huurders kunnen derhalve geen aanspraak maken op een herroepingsrecht binnen de wettelijke bedenktermijn.

Artikel 5: De prijs en de prijswijzigingen

1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De huursom komt duidelijk op de huurovereenkomst te staan.

2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.

3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.

4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals een verhoging vanwege btw.

5. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.

Artikel 6: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder moet de fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt Verhuurder zal de fiets tijdens openingstijden in ontvangst nemen.

2. De huurder mag de fiets slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden of op een ander adres terugbrengen.

3. Komt de fiets niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde) huurperiode, dan kan de verhuurder de fiets onmiddellijk terugnemen. De contractuele verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat de fiets aan de verhuurder terug is gegeven. Bij een vroegtijdig terugbezorgen van de fiets blijft de volle huur gelden en vindt er geen restitutie plaats.

4. Als huurder de fiets niet op tijd inlevert, mag de verhuurder aan de huurder € 5,00 extra in rekening brengen voor elk kwartier dat de fiets te laat terug komt. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. De verhoging van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 7: Annulering

Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan dient u dat tijdig tevoren schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan verhuurder. – Bij annulering tot uiterlijk 24 uur voor het ingangstijdstip van de huurperiode is de huurder verplicht tot het betalen van 50% van het overeengekomen huurbedrag. – bij annulering korter dan 24 uur voor het ingangstijdstip van de huurperiode is de huurder verplicht tot het betalen van het volledige overeengekomen huurbedrag. Wijzigingen van het aantal deelnemers (tot 10%) kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de huurperiode per e-mail worden doorgegeven aan verhuurder

Artikel 8: Betaling

1.De betaling voor groepsarrangementen en/of huurperiodes geschiedt vooraf en dient uiterlijk 7 dagen van te voren te zijn betaald aan verhuurder.

2. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen.

3. Zodra de fiets is ingeleverd betaalt de verhuurder de waarborgsom terug. De verhuurder kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.

4. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen gebeurt zeker binnen twee maanden.

5. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de huurder op de hoogte van zijn inspanningen.

6. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.

7. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurkosten.

Artikel 9: Verplichtingen huurder

1. De huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij de fiets gebruikt zoals dat bedoeld is. De huurder mag de Lopifit fiets enkel staand gebruiken conform de door verhuurder gegeven instructies. De huurder is verplicht bij het stallen/parkeren van de fiets(en) deze altijd op slot te zetten met het bijgeleverde kabelslot, zoveel mogelijk aan een vast object, of als dit niet mogelijk is, met minimaal twee stuks aan elkaar gekoppeld. Het gehuurde mag nooit en te nimmer onbeheerd dan wel onbewaakt worden achtergelaten.

2. Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen.

3. Huurder dient zich te allen tijde te houden aan de geldende wetgeving en verkeersregels, verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Het is verboden om de fiets te gebruiken op een terrein waarvoor de fiets niet geschikt is. Het is de huurder verboden met het gehuurde van- of tegen stoepranden op te rijden of alcohol, drugs te gebruiken voor of tijdens de rit. Ook is het niet toegestaan om met de fiets in los zand te rijden, anders dan de door de verhuurder aangegeven route, zich met twee of meer personen op de fiets te begeven of op de zijkanten / strips van de loopband te gaan staan.

4. Huurder moet er op letten dat niet iemand de fiets gebruikt die hiertoe niet in staat is vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.

5. Huurder mag de fiets niet doorverhuren.

6. Als de fiets kapot is, geldt artikel 10 lid 1 en mag de huurder er niet mee doorfietsen als dit het erger maakt.

7. Huurder is verplicht om de personen die hij de fiets laat gebruiken te wijzen op de regels van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.

8. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets.

Artikel 10: Instructies voor de huurder

1. Is de fiets zichtbaar kapot, heeft de fiets iets beschadigd, of raakt de fiets vermist, dan moet huurder deze instructies opvolgen: – huurder informeert de verhuurder hierover; – huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt; – huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar; – huurder laat de fiets zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging of vermissing; – het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder meewerken.

2. Bij vermissing van de fiets is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatse.

3. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 11: Verplichtingen verhuurder

1. De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. De verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Op het moment dat de verhuurder een (elektrische) fiets aan huurder meegeeft dan heeft deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht gestelde uitrusting. Ook zal de fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat. Bij een elektrische fiets is de accu volledig opgeladen.

2. Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten openingstijden kan melden.

3. Verhuurder zal zorgdragen voor adequate pechhulp. Onder adequate pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien een defect aan de fiets moet worden gerepareerd. De fiets zal meteen gerepareerd worden, tenzij dit in redelijkheid niet kan. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten van de hulp niet door verhuurder vergoed.

4. Verhuurder inspecteert de fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

1. Huurder is voor schade van de verhuurder aansprakelijk, tenzij huurder kan bewijzen dat hij hiervoor niet verantwoordelijk is.

2. De huurder en/of andere gebruikers is/zijn enkel gerechtigd deze fietsen te gebruiken indien hij/zij in het bezit is van een geldige particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft/hebben afgesloten. Zonder een dergelijke verzekering is het niet toegestaan de fietsen te gebruiken. De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van het gehuurde en eventuele toegebrachte schade aan derden veroorzaakt door huurder. Huurder zal de kosten van de schade diefstal voor verhuurder of de schade aan derden verhoogd met een eventueel van toepassing zijnde eigen risico vergoeden en erkent derhalve aansprakelijk te zijn voor de schade en/of diefstal. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging aan de verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle gevolg kosten voor rekening van de huurder.

3. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.

4. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de fiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal de fiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade is ontdekt.

5. Als huurder een andere persoon de fiets laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze personen doen of juist niet doen in overeenstemming met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Gebreken aan de fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder

1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om gevraagd.

2. Wanneer iemand die persoonsschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonsschade.

3. Dat wat in artikel 13 lid 2 staat, gaat echter niet op, als er persoonsschade is, terwijl de verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten, of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.

4. De opgegeven actieradius van een fiets is niet meer dan een schatting.

Artikel 14: Schade en reparaties

1. Reparaties aan de fiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is van onzorgvuldig gebruik van de fiets.

2. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de fiets repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek zelf en de andere omstandigheden.

3. Als de fiets schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet de huurder direct in overleg treden met de verhuurder conform het bepaalde in artikel 10.

4. Huurder moet schade aan de fiets zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder melden.

5. Het huren van het gehuurde geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder en geven de verhuurder dan ook het recht om de bekeuring en bijkomende kosten op de huurder te verhalen.

Artikel 15: Ontbinding van de huur

1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en de fiets terugnemen op het moment dat: – huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding; – huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard; – verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat hij als hij hiervan op de hoogte was geweest- de huurovereenkomst niet (op deze wijze) met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten, schade en rente blijven vragen. – sprake is van dusdanige weersomstandigheden, dat de veiligheid in gevaar kan komen, dit uitsluitend ter beoordeling van de verhuurder. In dat geval zullen er over en weer geen kosten en/of schades in rekening kunnen worden gebracht.

2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de fiets terug te geven.

3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder als gevolg van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 16: Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.

Artikel 17: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een dergelijk protest steeds worden gehonoreerd

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

18.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. In de Hei E-loopfietsen mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

18.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

18.4 Indien en voor zover enige bepaling in de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.