Menu

B&B en cabin voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. In de Hei B&B-vergaderruimte: de beheerder die de Bed & Breakfast van In de Hei B&B-vergaderruimte beheert.
b. de hoofdgast / huurder: de persoon die bij In de Hei B&B heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact. De hoofdgast dient 19 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.
c. gasten/gebruikers: de hoofdgast / huurder en diens eventuele (mede) gasten.
d. de kamer: de Bed & Breakfast (B&B) kamers en cabins van In de Hei B&B-vergaderruimte gelegen aan de Schaapsdijk 6 te (5738 RR) Mariahout.
e. derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
f. verblijf: de gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.
g. annulering: het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
h. reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst): de totale omzet-verwachting van In de Hei B&B-vergaderruimte, bestaande uit de kosten voor de B&B.
i. contactgegevens: In de Hei B&B-vergaderruimte
Jos en Lilian van Vijfeijken
Schaapsdijk 6
5738 RR MARIAHOUT
Tel: 06-40205065
Website: www.indehei.nl
E-mail : info@indehei.nl

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen In de Hei B&B-vergaderruimte en de hoofdgast, met betrekking tot de verhuur/huur van een (B&B-)kamers en cabins in de accommodatie van In de Hei B&B-vergaderruimte

2.2 Indien daarnaast nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: onze website

In de Hei B&B is beschreven op de website: https://www.indehei.nl en https://www.facebook.com/Indehei/. Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de websites gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij In de Hei B&B ten tijde van het bezoek door onze gasten. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen of kennelijke fouten. In de Hei B&B-vergaderruimte is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst middels reservering

4.1 De huurovereenkomst voor de kamer kan bij beschikbaarheid schriftelijk worden aangegaan via het reserveringssysteem op onze website https://www.indehei.nl. Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen per e-mail via info@indehei.nl of telefonisch via 06-40205065

4.2 Op de reservering zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Door middel van het afsluiten van uw reservering via ons reserveringssysteem, komt de overeenkomst tot stand. U ontvangt van ons per e-mail een ontvangstbevestiging ten bewijs dat uw reservering door ons is ontvangen en akkoord bevonden

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling van de huur van de kamer dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en). De verblijfskosten van de kamer dienen vooraf te worden overgemaakt op het door In de Hei B&B-vergaderruimte aangegeven tijdstip op een nader door In de Hei B&B-vergaderruimte aan te geven IBAN-rekeningnummer

5.2 Last minute boekingen dienen contant of per pin te worden voldaan bij aankomst. In de Hei B&B-vergaderruimte kan na overleg met de huurder beslissen in voorkomende gevallen van deze voorwaarden af te wijken

5.3 In de Hei B&B-vergaderruimte kan in plaats van het bepaalde in het eerste lid een vooruitbetaling verlangen tot maximaal de hoogte van de reserveringswaarde

5.4 Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de huurder in verzuim, waarna de huurder 1% rente per maand of een gedeelte van een maand is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De huurder is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig onderstaand incassotarief volgens de staffel van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten:

  • over de eerste € 2.500 15% met een minimum van € 40;
  • over het meerdere tot en met € 5.000 10%;
  • over het meerdere tot en met € 10.000 5%;
  • over het meerdere tot en met € 200.000 1%
  • over het meerdere boven € 200.000 0,5%.

Bovendien is de huurder alle proceskosten en daarmee verbonden kosten voor rechtskundige bijstand verschuldigd

5.5 Door de huurder gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.6 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is In de Hei B&B-vergaderruimte gerechtigd om van de huurder volledige schadevergoeding te vorderen indien de huurder niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 6: In -en uitchecken

6.1 Bij aankomst dient u zich te melden bij de receptie. Ter legitimatie zal u bij aankomst gevraagd worden om uw identiteitsbewijs te tonen.

6.2 Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar. Inchecken voor de kamer is mogelijk tussen 15.00 en 19.00 uur. Voor de Cabins inchecken tussen 16.00 en 19.00 uur

6.3 Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken. Voor later inchecken kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

6.4 Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg. Mocht u eerder of veel later arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van In de Hei B&B-vergaderruimte aanwezig is. Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt. 6.5 In verband met het schoonmaken van de kamers dient u deze op de dag van vertrek vóór 10.30 uur te verlaten. Uitchecken is mogelijk tussen 7.00 uur en 10.30 uur, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 7: Ontbijt

Het ontbijt vindt plaats in de ontbijtruimte, doordeweeks van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 10.00 uur en in het weekend op zaterdag en zondag van 8.30 uur tot 10.00 uur.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen. Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren

Artikel 8: Gebruik kamer(s), cabins en accommodatie

Ten aanzien van het gebruik van de kamers en accommodatie gelden de volgende gebruiksvoorschriften:
a. De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).
b. Alle kamers zijn geschikt voor twee personen. Vraag gerust naar de mogelijkheden indien u met meer personen bent.
c. De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden. Bij vertrek dient de accommodatie / kamer ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
d. Er dient zorgvuldig met de spullen van In de Hei B&B-vergaderruimte te worden omgegaan. Gelieve de meubels niet te verplaatsen. Dit kan onnodige schade en slijtage van meubels en vloeren tot gevolg hebben. Bij onzorgvuldig gebruik kan de eigenaar u extra kosten in rekening brengen.
e. Huisdieren zijn niet toegestaan.
f. Breuk, beschadiging of vermissing van zaken van In de Hei B&B-vergaderruimte dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
g. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
h. Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten of missen en dit is niet aan In de Hei B&B-vergaderruimte gemeld, dan is In de Hei B&B-vergaderruimte gerechtigd alsnog reparatie- en/of vervangingskosten in rekening te brengen.
i. Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen aanwezig op het eigen terrein. Parkeren geschiedt geheel voor eigen risico.
j. Fietsen kunt u huren via In de Hei B&B-vergaderruimte. Informeert u gerust bij ons naar de mogelijkheden.
k. De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij In de Hei B&B-vergaderruimte voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.
l. Het buitenterrein heeft afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik. Het wordt zeer op prijs gesteld dat u deze privégedeeltes niet betreedt.
m. Gebruik van de B&B door derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande toestemming van In de Hei B&B-vergaderruimte. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van In de Hei B&B-vergaderruimte en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie.
n. In de Hei B&B heeft te allen tijde het recht individuele personen de toegang te weigeren.
o. Nooduitgangen, noodverlichting, brandblusapparatuur en brandalarmen mogen niet worden geblokkeerd of worden weggenomen. Bij brand en/of ontruiming dient u de instructies van de BHV’er op te volgen en dient men te verzamelen op het aangegeven verzamelpunt.
p. De beheerder kan gasten bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, hetgeen uitsluitend ter beoordeling is van de beheerder, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B In de Hei ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
q. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze Voorwaarden beslist de eigenaar.
r. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in In de Hei B&B-vergaderruimte zijn voor rekening van de gebruikers.
s. Het is niet toegestaan de dieren op het erf te voeren

Artikel 9: Prijzen

9.1 De actuele tarieven vindt u terug op onze website: www.indehei.nl. Prijzen zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting, BTW. De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

9.2 De tarieven van In de Hei B&B-vergaderruimte zijn steeds vrijblijvend. In de Hei B&B-vergaderruimte behoudt zich het recht voor de prijzen tussentijds te wijzigingen.

9.3 Indien u eerder wilt inchecken of later wilt uitchecken, informeert u dan even bij In de Hei B&B-vergaderruimte naar de mogelijkheden

Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden

10.1 Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast of Cabin is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

Kamers

– Bij annulering meer dan 5 dagen voor de aanvang van de huurperiode is het annuleren gratis.

– Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum of indien de huurder niet komt opdagen (no show) is de huurder 100% van de reserveringswaarde verschuldigd. Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Cabins/Tinyhouse

– Bij annulering meer dan vier weken voor aanvang van de huurperiode is annuleren gratis. – Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder 50% van de reserveringswaarde verschuldigd. – Bij annulering van twee weken of minder voor de aankomstdatum of indien de huurder niet op komt dagen ( no show ) is de huurder 100% van de reserveringswaarde verschuldigd.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

10.2 Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen

10.3 U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Artikel 11: Overmacht

11.1 Onder overmacht aan de zijde van In de Hei B&B-vergaderruimte wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van In de Hei B&B-vergaderruimte onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, In geval van verhindering van uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is In de Hei B&B-vergaderruimte gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2 In de Hei B&B-vergaderruimte de gast zo spoedig mogelijk informeren indien zich een overmachtssituatie als bedoeld in artikel 11.1 voordoet en zal de gast een alternatief aanbod doen toekomen. Is een alternatief niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storting van het volledige bedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

11.3 Een overmachtssituatie aan de zijde van de huurder heeft in beginsel geen gevolgen voor de nakoming van de overeenkomst. De betalingsverplichting blijft in stand. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering die dergelijke risico’s dekken. De huurder zal In de Hei B&B-vergaderruimte zo spoedig mogelijk informeren indien een dergelijke situatie. In de Hei B&B-vergaderruimte zal – waar mogelijk – meedenken en een een passende oplossing bieden

Artikel 12: Klachten

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om uw mening over het verblijf aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 In de Hei B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer en/of de accommodatie van In de Hei B&B-vergaderruimte geleden schade. De gast vrijwaart In de Hei B&B tegen aanspraken dienaangaande.

13.2 In de Hei B&B-vergaderruimte is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi, watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van In de Hei B&B.

13.3 In de Hei B&B is niet aansprakelijkheid en kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s), de gemeenschappelijke ruimten of elders op het terrein van In de Hei B&B-vergaderruimte

Artikel 14: Veiligheid

14.1 In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed & Breakfast is het verboden om in de kamers te roken of open vuur te gebruiken, ook op de balkons. Dit is alleen toegestaan in de buitenruimte op de daartoe aangegeven plaatsen. Misbruik van brandblussers en/of blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

14.2 Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten. De veiligheid van eventuele kleine kinderen dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. Denk hierbij dan aan de trampoline, huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, paarden- met wagens – omliggende autowegen, fietspaden etcetera.

Artikel 15: Overlast

Zorg dat u ‘s avonds geen overlast veroorzaakt. Houd u aan de regel dat men na 22.00 uur ‘s avonds ieders rust dient te respecteren. In de accommodatie waar de gehuurde B&B zich bevindt, bevindt zich ook een vergaderruimte die door In de Hei B&B-vergaderruimte wordt verhuurd. In de Hei B&B-vergaderruimte heeft isolatievoorzieningen aangebracht tussen de verschillende ruimten. Alle gasten wordt verzocht om het volume van geluidsapparatuur, stemmen of anderszins, te allen tijde op een acceptabel niveau te houden.

Artikel 16: Algemene aanwijzingsbevoegdheid

De huurder is (en diens gasten zijn) in het algemeen verplicht de aanwijzingen/instructies van (personeel van) In de Hei B&B-vergaderruimte met betrekking tot het gebruik van het gehuurde op te volgen

Artikel 17: Slotbepaling

17.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

17.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. In de Hei B&B-vergaderruimte mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

17.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

17.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.