Menu

Privacyverklaring

Deze privacy policy is van toepassing voor de volgende ondernemingen:

 • In de Hei B&B-vergaderruimte;
 • In de Hei E-loopfietsen;
 • Stalling Zuid-Oost Brabant;
 • Glamping In de Hei;
 • en overige ondernemingen en/of activiteiten van Melkveebedrijf van Vijfeijken.

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. In de Hei streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. In de Hei verzamelt via haar website en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over u. In de Hei is wettelijk verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via eerder genoemde kanalen en concepten. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

In de Hei verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij – voor zover van toepassing – verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • dag van aankomst / aanvang ter beschikking stelling / aanvang stalling;
 • dag van vertrek / einddatum ter beschikking stelling / aanvang stalling;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • IP-adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

In de Hei verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Het vastleggen van een boeking In de Hei legt persoonsgegevens vast bij een bezoek aan de website In de Hei website, het boekingssysteem op de website van In de Hei en bij persoonlijke contact van onze medewerkers met (potentiële) klanten. Wij leggen persoonsgegevens vast om de met u overeengekomen boeking vast te leggen en – indien van toepassing – voor het heffen van toeristenbelasting.

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuws, kennisgeving / notificaties en acties via e-mail, online nieuwsbrieven en post Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven of als u als klant geregistreerd staat in onze systemen wordt uw e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, nieuws, specifieke acties en informatie over producten en diensten. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan in de toegezonden e-mail nieuwsbrief.

In de Hei kan u ook per post aanbiedingen, specifieke acties en informatie over producten, service en onderhoud en diensten sturen. Tevens worden facturen en brieven per e-mail en/of per post verstuurd.

3. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek Google Analytics Algemene informatie over uw ‘gedrag’ op onze website wordt verzameld met behulp van Google Analytics. Dit houdt bijvoorbeeld in de bezochte pagina’s en duur van het bezoek, alsmede algemene informatie over uw computersysteem. Alle verzamelde data wordt anoniem opgeslagen en is niet te herleiden tot u als persoon. Als u niet akkoord gaat met het anoniem verzamelen van gegevens kunt u dit voorkomen door de cookies op de website te deactiveren. De door cookies verzamelde gegevens (incl. IP-adres) wordt verstuurd naar en opgeslagen door Google servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt de gegevens om uw websitebezoek te analyseren voor en te rapporteren aan de eigenaar van de website; In de Hei in dit geval. Google kan de data doorsturen naar derde partijen als dat nodig is om bovenstaande bewerkingen te kunnen uitvoeren. Onder geen enkele omstandigheid koppelt Google een IP-adres met andere data waar Google toegang toe heeft.

4. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media De mogelijkheid bestaat voor In de Hei om via het web en social media kanalen in gesprek te gaan met klanten, bezoekers van de website en volgers op social media over haar organisatie, producten en / of diensten. Het doel is om nuttige en relevantie informatie te bieden en/ of vragen te beantwoorden. In de Hei maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, waardoor In de Hei toegang heeft tot (een deel van) uw gegevens op die social media. Wanneer u met ons communiceert via onze social media kanalen (bijvoorbeeld door commentaar te plaatsen, ons te volgen of door een bericht te liken) kan het zijn dat wij persoonsgegevens over u kunnen zien. Deze Privacy Policy geldt dan ook voor de persoonsgegevens die In de Hei verwerkt. Indien u ervoor kiest om de In de Hei website of andere In de Hei (online) diensten te delen via social media, dan kunnen uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.

5. Verzoeken om informatie of afhandelen van klachten Als u contact opneemt met In de Hei met een vraag over onze producten of diensten of voor het melden van een klacht, zullen we uw contactgegevens en uw vraag of klacht opslaan. In de Hei kan u vragen om meer persoonsgegevens indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of de klacht.

Hoe gaat In de Hei om met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en de verstrekking hiervan aan derde partijen?

Wij garanderen u dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Alleen de noodzakelijke personen hebben toegang tot uw gegevens, de toegang tot de gegevens is afgeschermd en onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd en geüpdatet. Daarnaast bewaren we de gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy policy genoemde doeleinden te bereiken.

We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. We stellen uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven, of wanneer dit noodzakelijk is voor uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker voor In de Hei en heeft In de Hei de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor genoemde doelen worden verwerkt. Daarnaast delen we uw persoonsgegevens met derde partijen, wanneer wij dit op grond van de wet moeten doen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren, zich te houden aan geldende privacyregels en uw gegevens goed te beveiligen. Wij hebben hiertoe dan ook passende afspraken met deze derde partijen gemaakt. Daarnaast maken we alleen gebruik van partijen buiten de Europese Unie, wanneer deze partijen eenzelfde beschermingsniveau bieden als vereist binnen de Europese Unie. In de Hei bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het kader van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bewaren wij onze verkoopadministratie zeven jaar

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

In de Hei gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door In de Hei en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@indehei.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. In de Hei wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

In de Hei neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@indehei.nl.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen, verplaatsen of verwijderen

U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben in te zien, te wijzigen, te verplaatsen dan wel te laten verwijderen. U kunt daartoe rechtstreeks contact opnemen per e-mail via info@indehei.nl.

Wijziging Privacy Policy

In de Hei behoudt zich het recht om deze Privacy Policy aan te passen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie van de Privacy Policy vindt u altijd op www.indehei.nl. Indien de Privacy Policy wordt gewijzigd communiceert In de Hei dit via de website of per e-mail nieuwsbrief.

Vragen?

Hebt u, na het lezen van onze privacy policy, nog vragen en / of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

In de Hei Schaapsdijk 6
5738 RR MARIAHOUT
www.indehei.nl
info@indehei.nl