Menu

Vergaderruimte voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. In de Hei B&B-vergaderruimte: degene die op grond van een overeenkomst een vergaderruimte verhuurt en/of bijkomende diensten ter beschikking stelt.
b. de huurder: degene die op grond van een overeenkomst de vergaderruimte huurt en/of bijkomende diensten afneemt van In de Hei B&B-vergaderruimte.
c. de vergaderruimte: de vergaderruimte van In de Hei B&B-vergaderruimte gelegen aan de Schaapsdijk 6 te (5738 RR) Mariahout.
d. huursom: al hetgeen de huurder aan In de Hei B&B-vergaderruimte voor de huur van de vergaderruimte is verschuldigd.
e. reserveringswaarde (de waarde van de overeenkomst): de totale omzet-verwachting van In de Hei B&B-vergaderruimte, bestaande uit de huur van de vergaderruimte en de vergoeding voor de bijkomende diensten, inclusief de bij derden af te nemen producten en/of diensten.
f. één/meerdaagse bijeenkomst: een bijeenkomst die zich uitstrekt over één respectievelijk meer dagen.
g. contactgegevens: In de Hei B&B-vergaderruimte
Jos en Lilian van Vijfeijken
Schaapsdijk 6
5738 RR MARIAHOUT
Tel: 06-40205065
Website: www.indehei.nl
E-mail : info@indehei.n

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen In de Hei B&B-vergaderruimte en de huurder, met betrekking tot de verhuur/huur van vergaderruimte en het verlenen van bijkomende diensten.

2.2 Indien daarnaast nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: onze website

In de Hei B&B is beschreven op de website: https://indehei.nl en https://www.facebook.com/Indehei/. Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de websites gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij In de Hei B&B ten tijde van het bezoek door onze gasten. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen of kennelijke fouten. In de Hei B&B-vergaderruimte is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Alle door In de Hei B&B-vergaderruimte uitgebrachte offertes zijn voor wat de termijn van aanvaarding betreft vrijblijvend, tenzij daarvoor in de offerte een termijn is opgenomen

4.2 De overeenkomst tussen In de Hei B&B-vergaderruimte en de huurder kan in delen tot stand komen. De (deel)overeenkomst komt tot stand doordat hetgeen tussen partijen is overeengekomen door In de Hei B&B-vergaderruimte schriftelijk wordt bevestigd en aan de huurder wordt toegezonden. In het geval de bijkomende diensten in een bijlage worden beschreven, wordt de bijlage geacht – indien deze later tot stand komt, vanaf dat moment – deel uit te maken van de overeenkomst

4.3 Er wordt onderscheid gemaakt tussen de optie en de overeenkomst.
de optie: In de Hei B&B-vergaderruimte verleent aan de huurder gedurende een door In de Hei B&B-vergaderruimte te bepalen periode, de mogelijkheid de reservering van de vergaderaccommodatie in te trekken, zonder dat daaraan voor de huurder kosten zijn verbonden. In de Hei B&B-vergaderruimte mag de resterende optietermijn door mededeling aan de huurder verkorten tot 24 uur. In alle gevallen mag In de Hei B&B-vergaderruimte de optie beëindigen onder gelijktijdige aanbieding van een vergelijkbare ruimte. De overeenkomst: in de overeenkomst worden de rechten en verplichtingen van partijen vastgelegd als beschreven in artikel 4.2.

4.4 Bedragen die worden genoemd in de stukken opgesteld door de vergaderruimte zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 5: Inhoud van de offerte en de overeenkomst

In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd:

 • naam van de huurder;
 • een omschrijving van de gehuurde vergaderruimte;
 • een omschrijving van de bijkomende diensten;
 • de aanvang en het einde van de huurperiode van de vergaderruimte, alsmede de periode waarbinnen de bijkomende diensten worden afgenomen;
 • de huur voor het gebruik van de vergaderruimte en de kosten van de bijkomende diensten;
 • het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden vergaderruimte;
 • eventuele bijzondere voorwaarden, waaronder de verplichting een schadeverzekering af te sluiten.

Artikel 6: Wijzigingen en aanvullingen

Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst met inbegrip van de daarop toepasselijke algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk (of per mail) tussen In de Hei B&B-vergaderruimte en de huurder zijn vastgelegd.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling van de huur van de vergaderruimte en eventuele bijkomende diensten dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum.

7.2 In de Hei B&B-vergaderruimte kan een vooruitbetaling op de huursom verlangen. Betaling vindt als volgt plaats:

 • Na het sluiten van een overeenkomst dient de huurder 10% van de huursom te betalen.
 • Uiterlijk drie maanden voor aanvang van de bijeenkomst dient de huurder 50% van de huursom te hebben betaald.
 • Uiterlijk drie weken voor aanvang van de bijeenkomst dient 100% van de huursom en 50% van de bijkomende kosten te zijn betaald.

7.3 In de Hei B&B-vergaderruimte kan in plaats van het bepaalde in het tweede lid een vooruitbetaling verlangen tot maximaal de hoogte van de reserveringswaarde.

7.4 Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de huurder in verzuim, waarna de huurder 1% rente per maand of een gedeelte van een maand is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De huurder is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten worden berekend overeenkomstig onderstaand incassotarief volgens de staffel van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten:

 • over de eerste € 2.500 15% met een minimum van € 40;
 • over het meerdere tot en met € 5.000 10%;
 • over het meerdere tot en met € 10.000 5%;
 • over het meerdere tot en met € 200.000 1%
 • over het meerdere boven € 200.000 0,5%.

Indien de huurder een ondernemer is, niet zijnde een consument, is de huurder ten minste de voornoemde buitengerechtelijke kosten verschuldigd, maar indien de daadwerkelijk gemaakte kosten hoger uitvallen dan bovengenoemde berekening, is de accommodatieverstrekker gerechtigd de daadwerkelijke gemaakte incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Bovendien is de huurder alle proceskosten en daarmee verbonden kosten voor rechtskundige bijstand verschuldigd.

7.5 Door de huurder gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.6 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is In de Hei B&B-vergaderruimte gerechtigd om van de huurder volledige schadevergoeding te vorderen indien de huurder niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 8: Annulering

8.1 Geheel of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de huurder dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van de ontvangst van de aangetekende brief door In de Hei B&B-vergaderruimte.

8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.4 geldt bij annulering van eendaagse bijeenkomsten ten aanzien van het niet onder artikel 8.4 vallende deel van de reserveringswaarde het navolgende:

 • Tot zes maanden voor de aanvang van de huurperiode kan de huurder de overeenkomst -behoudens de onder lid 5 genoemde administratiekosten- kosteloos annuleren.
 • Bij annulering tussen zes en drie maanden voor de aanvang van de huurperiode, is de huurder 30% van de reserveringswaarde verschuldigd.
 • Bij annulering tussen drie en twee maanden voor de aanvang van de huurperiode, is de huurder 60% van de reserveringswaarde verschuldigd.
 • Bij annulering tussen twee maanden en één maand voor de aanvang van de huurperiode is 85% van de reserveringswaarde verschuldigd.

Bij een latere annulering is de gehele reserveringswaarde verschuldigd.

8.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.4 geldt bij annulering van meerdaagse bijeenkomsten ten aanzien van het niet onder artikel 8.4 vallende deel van de reserveringswaarde dat de gehele reserveringswaarde is verschuldigd.

8.4 Indien de huurder een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is de huurder, indien door In de Hei B&B-vergaderruimte voor de uitvoering van de overeenkomst personeel, diensten of goederen van derden worden betrokken dan wel tijdelijk personeel in dienst is genomen – naast het verschuldigde volgend uit de artikelen 8.2 en 8.3 – gehouden de annuleringskosten c.q. schadeloosstelling of andere bedragen (zoals loon) aan In de Hei B&B-vergaderruimte te voldoen, welke In de Hei B&B-vergaderruimte aan deze derden verschuldigd zal zijn.

8.5 Wanneer de huurder de huurovereenkomst annuleert, is In de Hei B&B-vergaderruimte gerechtigd aan de huurder, naast het conform de artikel 8.2, 8.3 en 8.4 verschuldigde, eveneens 5% administratiekosten in rekening te brengen berekend over de reserveringswaarde volgend uit de overeenkomst tussen partijen

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

9.1 In de Hei B&B-vergaderruimte heeft, indien de huurder tekort komt in enige betalingsverplichting jegens In de Hei B&B-vergaderruimte, of indien In de Hei B&B-vergaderruimte redelijkerwijs mag verwachten dat de huurder zal tekortschieten in de nakoming van enige betalingsverplichting jegens vergaderruimte, het recht:
a. van de huurder voor alle lopende overeenkomsten zekerheidstelling voor betaling te vorderen;
b. de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met de huurder -zowel die waarop de tekortkomingen in de betalingsverplichting betrekking hebben, als alle overeenkomsten tussen In de Hei B&B-vergaderruimte en de huurder- op te schorten onverminderd het recht gelijktijdige zekerheidstelling voor de betaling te vorderen;
c. het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden.

9.2 In de Hei B&B-vergaderruimte heeft voorts het recht de overeenkomst zonder gehoudenheid tot het vergoeden van enige schade met onmiddellijke ingang op te zeggen indien het In de Hei B&B-vergaderruimte na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat tijdens het gebruik van de vergaderruimte schade kan worden toegebracht aan eigendommen van de accommodatie-verschaffer of aan personen, of indien wordt verwacht dat de openbare orde zal worden verstoord.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht aan de zijde van In de Hei B&B-vergaderruimte wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van In de Hei B&B-vergaderruimte onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van In de Hei B&B-vergaderruimte, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door In de Hei B&B-vergaderruimte ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken. In geval van verhindering van uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is In de Hei B&B-vergaderruimte gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

10.2 De huurder zal zich in ieder geval niet op overmacht aan zijn zijde kunnen beroepen in het geval (een) belangrijke spreker(s) niet verschijn(en)t, de bezoekers- of deelnemersaantallen sterk tegenvallen of vergelijkbare omstandigheden. De huurder dient zelf zorg te dragen voor verzekeringen die dergelijke risico’s dekken.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 In de Hei B&B-vergaderruimte is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de huurder of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. De huurder vrijwaart In de Hei B&B-vergaderruimte tegen alle aanspraken van derden die met de overeenkomst samenhangen.

11.2 De huurder zal In de Hei B&B-vergaderruimte volledig schadeloosstellen voor alle schade aan zaken en personen, die voor In de Hei B&B-vergaderruimte, het personeel van vergaderruimte of haar uitvoerders mocht ontstaan uit of ten gevolge van handelingen van de zijde van de huurder, diens personeel, bezoekers van de accommodatie of deelnemers aan het aldaar georganiseerde of van andere personen ten behoeve van wie de huurder de overeenkomst met In de Hei B&B-vergaderruimte heeft afgesloten.

11.3 De huurder vrijwaart In de Hei B&B-vergaderruimte tegen aanspraken van derden ter zake van inbreuk op auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten ten gevolge van door In de Hei B&B-vergaderruimte ten behoeve van de huurder te verrichten diensten.

11.4 In de Hei B&B-vergaderruimte is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen van huurder of diens genodigden of van goederen die namens huurder door derden zijn geleverd.

Artikel 12: Verhuur andere ruimte

In de Hei B&B-vergaderruimte heeft het recht aan de huurder een vergelijkbare andere vergaderruimte ter beschikking te stellen dan volgens de overeenkomst zou moeten geschieden.

Artikel 13: Informatieverstrekking

De huurder is gehouden In de Hei B&B-vergaderruimte tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kan zijn.

Artikel 14: Apparatuur e.d.

Indien de huurder bij het gebruik van de accommodatie gebruik wenst te maken van audiovisuele apparatuur, stands verlichting, decoratie en decorstukken, computers, bekabeling etc. (hierna te noemen: ”apparatuur”) zullen deze voor zover mogelijk en tenzij anders overeengekomen door In de Hei B&B-vergaderruimte ter beschikking gesteld en bediend worden. Zij zullen als bijkomende dienst worden aangemerkt en in de overeenkomst worden opgenomen. Het meebrengen van eigen apparatuur dan wel apparatuur van derden, alsmede het zelf bedienen dan wel door derden laten bedienen van apparatuur behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde toestemming van In de Hei B&B-vergaderruimte. Behoudens opzet of grove schuld, is vergaderruimte niet aansprakelijk voor schade bij of voortvloeiende uit het gebruik en/of de bediening van door hem ter beschikking gestelde en door of namens hem bediende apparatuur. In de Hei B&B-vergaderruimte is in het geheel niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik en/of de bediening van niet door hem zelf ter beschikking gestelde apparatuur.

Artikel 15: Catering

De huurder is verplicht (diensten ter zake van) spijzen en dranken (catering) af te nemen van In de Hei B&B-vergaderruimte, dan wel van een door deze aan te wijzen derde. Elke andere vorm van catering behoeft de uitdrukkelijke en schriftelijk vastgelegde toestemming van In de Hei B&B-vergaderruimte.

Artikel 16: Wijzigingen aan het gehuurde

16.1 Het is de huurder niet toegestaan om zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van In de Hei B&B-vergaderruimte wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen, grote en/of zware voorwerpen aan te brengen of versierselen, borden of posters op te hangen. De kosten verbonden aan het ophangen van de voorwerpen worden gedragen door de huurder.

16.2 De huurder is verplicht op eigen kosten de meegebrachte voorwerpen te verwijderen en de zalen in oorspronkelijke staat terug te brengen.

Artikel 17: Fotografie, film- en geluidsopnamen

Voor het fotograferen voor commerciële doeleinden, alsmede het maken van film- en geluidsopnamen is voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van In de Hei B&B-vergaderruimte. De huurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vrijwaart In de Hei B&B-vergaderruimte ter zake.

Artikel 18: Advertenties en verkoop

Het is niet toegestaan te adverteren of producten en/of diensten te verkopen in de verhuurde accommodatie, tenzij In de Hei B&B-vergaderruimte daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend en over een eventuele vergoeding overeenstemming is bereikt.

Artikel 19: Veiligheid

19.1 In verband met uw eigen veiligheid en dat van de In de Hei B&B-vergaderruimte is het verboden om binnen te roken. Dit is alleen toegestaan in de buitenruimte op de daartoe aangegeven plaatsen. Misbruik van brandblussers en/of blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

19.2 Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten. De veiligheid van eventuele kleine kinderen dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn. Denk hierbij dan aan de trampoline, huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, paarden- met wagens – omliggende autowegen, fietspaden etcetera.

Artikel 20: Beperken overlast

In de accommodatie waar de gehuurde vergaderruimte zich bevindt, bevinden zich ook Bed & Breakfast kamers die door In de Hei B&B-vergaderruimte worden verhuurd aan gasten, die in en om de accommodatie verblijven. In de Hei B&B-vergaderruimte heeft isolatievoorzieningen aangebracht tussen de verschillende ruimte. De huurder verplicht zichzelf en haar/diens gasten en/of genodigden, geen onnodige (geluids)overlast te (doen) veroorzaken aan deze gasten en het volume van geluidsapparatuur, stemmen of anderszins, te allen tijde op een acceptabel niveau te houden. Na 22.00 uur ’s avonds dient ieders rust te worden gerespecteerd. De huurder zal dit tijdig communiceren met diens gasten en/of genodigden en staat in voor de nakoming.

Artikel 21: Onderverhuur

Het is de huurder niet toegestaan (enig deel van het) gehuurde onder of door te verhuren aan een derde of voor een ander doel te gebruiken dan vooraf bekend was gemaakt aan In de Hei B&B-vergaderruimte.

Artikel 22: Vergunningen

Alle aan de bijeenkomst gerelateerde vergunningen dienen door de huurder te worden aangevraagd. De huurder draagt de kosten voor de aanvraag en/of het behouden van de vergunningen.

Artikel 23: Uitvoeringsrechten

De huurder draagt zelf zorg voor het verkrijgen van uitvoeringsrechten en voor het afdragen van daaraan verbonden en alle daarmee verband houdende kosten. De huurder vrijwaart In de Hei B&B-vergaderruimte van aanspraken van derden.

Artikel 24: Huurtijd

In de Hei B&B-vergaderruimte heeft het recht het gehuurde te ontruimen wanneer de huurtijd is verstreken.

Artikel 25: Gebruik vergaderruimte en accommodatie

Ten aanzien van het gebruik van de kamers en accommodatie gelden de volgende gebruiksvoorschriften:
a. De huurder genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in de vergaderruimte en op de accommodatie van In de Hei B&B-vergaderruimte.
b. De vergaderruimte is geschikt voor maximaal 25 personen.
c. De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden. Bij vertrek dient de vergaderruimte ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
d. Er dient zorgvuldig met de spullen van In de Hei B&B-vergaderruimte te worden omgegaan. Bij onzorgvuldig gebruik kan In de Hei B&B-vergaderruimte u extra kosten in rekening brengen.
e. Huisdieren zijn niet toegestaan.
f. Breuk, beschadiging of vermissing van zaken van In de Hei B&B-vergaderruimte dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
g. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
h. Mocht achteraf toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten of missen en dit is niet aan In de Hei B&B-vergaderruimte gemeld, dan is In de Hei B&B-vergaderruimte gerechtigd alsnog reparatie- en/of vervangingskosten in rekening te brengen.
i. Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen aanwezig op het eigen terrein. Parkeren geschiedt geheel voor eigen risico.
j. Fietsen kunt u huren via In de Hei B&B-vergaderruimte. Informeert u gerust bij ons naar de mogelijkheden.
k. De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij In de Hei B&B-vergaderruimte voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.
l. Het buitenterrein heeft afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik. Het wordt zeer op prijs gesteld dat u deze privégedeeltes niet betreedt.
m. Gebruik van de B&B door derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande toestemming van In de Hei B&B-vergaderruimte.
n. In de Hei B&B heeft te allen tijde het recht individuele personen de toegang te weigeren.
o. Nooduitgangen, noodverlichting, brandblusapparatuur en brandalarmen mogen niet worden geblokkeerd of worden weggenomen. Bij brand en/of ontruiming dient u de instructies van de BHV’er op te volgen en dient men te verzamelen op het aangegeven verzamelpunt.
p. De beheerder kan gasten bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, hetgeen uitsluitend ter beoordeling is van de beheerder, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B In de Hei ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
q. De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijking die niet opgenomen zijn in deze Voorwaarden beslist de eigenaar.
r. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B In de Hei zijn voor rekening van de gebruikers.
s. Het is niet toegestaan de dieren op het erf te voeren

Artikel 26: Algemene aanwijzingsbevoegdheid

De huurder is (en diens gasten zijn) in het algemeen verplicht de aanwijzingen/instructies van (personeel van) In de Hei B&B-vergaderruimte met betrekking tot het gebruik van het gehuurde op te volgen.

Artikel 27: Slotbepaling

27.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

27.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. In de Hei B&B-vergaderruimte mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

27.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

27.4 Indien en voor zover enige bepaling in de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.